شهرهای توریستی دنیا را بشناسید

تلفن: 984133339396+     |      ایمیل: info@asemanparvaz.com

en |

دفتر مرکزی هواپیمایی کرندن - تهران

دفتر مرکزی هواپیمایی کرندن - تهران

بازدید مدیران ارشد هواپیمایی کرندن - فرودگاه شهید مدنی تبریز

دفتر مرکزی آسمان پرواز ایرانیان - ولیعصر تبریز

آسمان گشت ایرانیان - لاله پارک تبریز

آسمان گشت ایرانیان - لاله پارک تبریز

آسمان گشت ایرانیان - لاله پارک تبریز

دفتر مرکزی آسمان پرواز ایرانیان - ولیعصر تبریز

بازدید مدیران ارشد هواپیمایی کرندن - تهران